Statut

 

 

 

Statut

    Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

w Mosinie

 

 

 

 

Rozdział I :

     Postanowienia ogólne.

    §1

             1.Nazwa stowarzyszenia : Kurkowe Bractwo Strzeleckie

                w Mosinie zwane dalej Bractwem.    

            2.Bractwo posiada osobowość prawną na podstawie Ustawy

               z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

               3.Bractwo jest organizacją pożytku publicznego spełniające

                wymogi ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności

               pożytku publicznego i wolontariacie.

Działalność pożytku publicznego jest wyodrębniona w sposób zapewniający

należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym

działalności bractwa.

§2

 

Siedziba bractwa mieści się w Mosinie w powiecie poznańskim , w

województwie wielkopolskim.

§3

 

Bractwo swą działalnością obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej
, oraz w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi
stowarzyszeniami
teren europy.

§4

Bractwo może być członkiem stowarzyszeń o podobnym  

         charakterze w kraju , oraz może należeć do międzynarodowych

         stowarzyszeń i  organizacji w ramach partnerskich umów.

§5

 

1.Bractwomoże używać strojów , odznak , oznak oraz pieczęci  według zatwierdzonego 

   przez Walne Zebranie Członków Bractwa wzoru.

2.Członkowie Bractwa mają prawo posiadania , używania i noszenia broni palnej i

    białej z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.

 

§6

 

Bractwo może posiadać Sztandar organizacyjny wg zatwierdzonego   przez Walne

Zebranie Członków Barctwa wzoru.

§ 7

 

1.Bractwo jest kontynuatorem działalności i spadkobiercą tradycji  przedwojennego

   Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie.  

2.Bractwo posiada prawo do nawiązywania kontaktów , prowadzenia współpracy z

   krajowymi i zagranicznymi organizacjami bractw strzeleckich .

3.Bractwo nie jest związane z żadną partią polityczną.

 

Rozdział II :

Cele Bractwa i sposoby ich realizacji.

§8

1.W zakresie działalności stowarzyszenia celem bractwa jest :

    1/1.Krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej względem Rzeczypospolitej

          Polskiej

    1/2.Popularyzacja tradycji i historii oręża polskiego celem pielęgnowania gotowości

           bojowej do obrony państwa.      

    1/3.Pielęgnowanie wielowiekowej tradycji , obyczajów oraz służby dla dobra ojczyzny

           i miasta.

     1/4.Szerzenie idei Bractw Kurkowych w celu umacniania w społeczności lokalnej

            życzliwości i wzajemnej współodpowiedzialności za przyszłość regionu ,

            a w szczególności za nasze środowisko.

      1/5.Zachowanie i kultywowanie naszego dziedzictwa narodowego w zjednoczonej

             europie.

2.W zakresie działalności pożytku publicznego celem bractwa jest:

    2/1.Podtrzymywanie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz

           świadomości  , poczucia odpowiedzialności  obywatelskiej i kulturowej dla

           następnych pokoleń .

     2/2.Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

     2/3.Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych.

     2/4.Upowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z obronnością Państwa ,

             współpraca z wojskiem polskim.

     2/5.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie  kontaktów i

            współpracy między stowarzyszeniami z innych krajów europejskich i ich 

            społecznościami lokalnymi.

§9

 

1.W zakresie działalności stowarzyszenia , jego cele są realizowane poprzez:
    1/1.Popularyzację idei bractw kurkowych w formie pogadanek  , organizowania

          sportowych zawodów strzeleckichoraz poprzez prezentowanie działalności

          i osiągnięć bractwa w formie wystaw i publikacji w gazetach lokalnych .

   1/2.Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej czasopism i innych

          wydawnictw o tematyce brackiej.

    1/3.Uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich ,organizowanie zawodów

           strzeleckich z broni : pneumatycznej ,kulowej małokalibrowej ,

           centralnego zapłonu , śrutowej oraz z broni czarno-prochowej .

    1/4.Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą o

           podobnym charakterze i celach statutowych.

2.W zakresie działalności pożytku publicznego cele realizowane są poprzez  :

    (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności )

    2/1.PKD91.33.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich ,

                                      gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

    2/2.PKD92.61.Z – Działalność stadionów i pozostałych obiektów

                                      sportowych .

    2/3.PKD92.62.Z – Działalność związana ze sportem , pozostała .

3.Działalność pożytku publicznego , określona w ust.2 jest prowadzona zarówno

   jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.

4.Działalność bractwa oraz realizowanie celów statutowych mogą być

    prowadzone poprzez działalność gospodarczą bractwa w  zakresie realizowania

    celów statutowych lub w ramach charytatywnych imprez na potrzeby i dla doba

    innych organizacji pożytku publicznego kraju.

5.Działalność w zakresie pożytku publicznego może zostać rozpoczęta w chwili

    wniesienia wymaganych opłat i zgłoszenia rozpoczęcia działalności w KRS i

    ogłoszenie jej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Rozdział III.

Członkowie bractwa ich prawa i obowiązki.

 

§10

 

Członkiem Bractwa może być :

1.członkiem zwyczajnym

2.członkiem wspierającym

3.członkiem honorowym

4.kadetem

 

§11

 

1.Członkiem zwyczajnym Bractwa może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ,

   mający pełną zdolność do czynności prawnych , nie jest pozbawiony praw

    publicznych ,  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu na bezwzględną

    karę pozbawienia  wolności za przestępstwa będące zbrodnią oraz występki 

    popełnione z niskich pobudek , który podporządkuje się Statutowi  Kurkowego

    Bractwa Strzeleckiego w Mosinie.

 

2.Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Bractwa na roczny okres próbny , za

    pisemną rekomendacją dwóch członków zwyczajnych bractwa .

   W czasie okresu próbnego kandydat na członka zwyczajnego bierze udział we

    wszystkich poczynaniach bractwa  i opłaca składki członkowskie.

    Kandydat na członka zwyczajnego może brać udział we wszystkich zawodach

    strzeleckich organizowanych przez Bractwo za wyjątkiem strzelania o Godność

    Króla Zielonoświątkowego Bractwa i Godność Króla Żniwnego Bractwa.

    Kandydat na członka zwyczajnego bractwa nie posiada czynnego i biernego prawa

    wyborczego.

3.Po rocznym okresie próbnym Zarząd Bractwa rekomenduje kandydata na

   Walnym Zebraniu Członków w celu przyjęcia go w szeregi Bractwa. Uchwałę

    o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych Bractwa podejmuje się

    zwykłą większością głosów wszystkich członków Bractwa.

    Pasowanie na członka zwyczajnego Bractwa odbywa się podczas strzelania o

    godność Króla Zielonoświątkowego Bractwa.

    Fakt przyjęcia kandydata w poczet braci kurkowych potwierdza się Patentem

    wręczonym nowemu członkowi zwyczajnemu Bractwa  zaraz po ślubowaniu

    i pasowaniu dokonanemu przez Prezesa Bractwa w obecności zgromadzonych

    braci kurkowych.

 

§12

 

1.Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna oraz osoba prawna

   popierająca działalność statutową Bractwa.

2.Członków wspierających przyjmuje Zarząd Bractwa na pisemny wniosek

    zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej.

 

§13

 

1.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona

   dla Bractwa , wyróżniająca się w działalności na rzecz obronności kraju ,

    oraz wspierająca działalność Bractwa i propagująca idee BractwaKurkowego

    na terenie jego działalności.

2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Bractwa

    na wniosek Zarządu Bractwa lub członków bractwa.

3.Członkowie honorowi nie opłacają składek , ale Bractwo może opłacać za nich

   składki do Okręgu i do Zjednoczenia, decyzję w tej sprawie podejmuje

   Zarząd Bractwa.

 

§14

 

1.Kadetem Bractwa może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ,który posiada

   ograniczoną zdolność do czynności prawnych , a małoletni poniżej 16 roku życia

   za przedstawicieli ustawowych , który nie był skazan wyrokiem sądu za

   przestępstwa z winy  umyślnej oraz , który podporządkuje się Statutowi Bractwa.

2.W poczet kadetów Bractwa przyjmuje Zarząd Bractwa za pisemną rekomendacją

   dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Bractwa.

3.Po uzyskaniu pełnoletniości kadet zostaje przyjęty w poczet członków

   zwyczajnych Bractwa ,jednak nie szybciej jak po upływie roku od zostania

   kadetem , na takich samych zasadach jak kandydat na członka Bractwa.

 

§15

 

1.Członkowie zwyczajni oraz kadeci Bractwa mają obowiązek:

   a)brać czynny udział w pracach Bractwa

   b)propagować w swoim środowisku cele statutowe Bractwa

   c)regularnie opłacać składki członkowskie                      

2.Członkowie wspierający Bractwo mają obowiązek:

   a)propagować cele statutowe Bractwa

   b)wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń.                     

3.Członkowie honorowi mają obowiązek :

   a)propagować cele statutowe Bractwa

   b)brać udział w najważniejszych uroczystościach związanych z Bractwem

 

§16

 

1.Członkowie zwyczajni i honorowi Bractwa oraz kadeci w wieku od  16 do 18 lat

   mają prawo:

   a)wybierać i być wybierani do władz Bractwa

   b)uczestniczyć w zebraniach , jeżeli mają być na nich rozpatrywane sprawy

       dotyczące ich działalności lub postępowania

   c)brać udział w zawodach organizowanych przez Bractwo , z wyjątkiem

       uczestniczenia kandydatów , kadetów i członków honorowych w strzelaniu o :

      Godność Króla Zielonoświątkowego oraz Króla Żniwnego

   d)korzystać z urządzeń , materiałów i sprzętu Bractwa według zasad określonych

       przez Zarząd Bractwa

   e)nosić stroje organizacyjne , odznaczenia , oznaki oraz białą broń

   f)reprezentować bractwo na zawodach strzeleckich lub imprezach organizowanych

      przez inne Bractwa lub organizacje społeczne , stowarzyszenia i samorządy

      lokalne oraz wojsko polskie

§17

 

1.Członkowie wspierający mają prawo:

   a)uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Bractwo

   b)brać udział w zawodach strzeleckich z wyjątkiem strzelania o godność

       Króla Zielonoświątkowego oraz Króla Żniwnego Bractwa

   c)uczestniczyć w spotkaniach Bractwa z innymi organizacjami lub z gośćmi Bractwa

 

§18

 

1.Członkowie Bractwa  , kadeci , członkowie honorowi oraz członkowie wspierając

    za swą działalność na rzecz Bractwa mogą być nagradzani przez Zarząd Bractwa:

   a)dyplomami

   b)nagrodami rzeczowymi

   c)odznaczeniami i medalami

2.Tryb przyznawania dyplomów oraz nagród i medali ustali Zarząd Bractwa

3.Tryb przyznawania odznaczeń określa regulamin Z.K.B.S.R.P.

§19

 

1.Wobec członków Bractwa naruszających postanowienia Statutu mogą być

   zastosowane następujące kary:

    a)ustne upomnienie

    b)pisemna nagana

    c)okresowy zakaz noszenia munduru Bractwa

    d)odsuniecie od prawa udziału w strzelaniu o Godność Króla Zielonoświątkowego

        i Króla Żniwnego

     e)wykluczenie z Bractwa

2.Decyzję o zastosowaniu kary podejmuje uchwałą Zarząd Bractwa

3.Decyzję o wykluczeniu z Bractwa podejmuje uchwałą Walne Zebranie

   Członków Bractwa

4.Kara upomnienia ulega zatarciu po 6 miesiącach , licząc od dnia jej zastosowania

5.Kara nagany ulega zatarciu po 12 miesiącach , licząc od dnia jej zastosowania

6.Członek Bractwa może odwołać się od nałożonej kar do Sądu Honorowego

    w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały nakładającej karę .

 

§20

 

Utrata członkostwa w Bractwie następuje w wyniku:

1.Dobrowolnego wystąpienia z Bractwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu Bractwa.

2.Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej

3.Skreślenia z listy członków z powodu zaległości w opłaceniu składek i innych

   zobowiązań wobec Bractwa za okres 6 miesięcy.

    Uchwałę podejmuje Zarząd Bractwa .

4.Wykluczenie z Bractwa z powodu naruszenia Statutu , uchwał i zarządzeń Bractwa ,

    bądź działania na szkodę Bractwa.

    Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie Członków Bractwa zwykłą

    większością głosów .

5.Wykluczenie z Bractwa z innych powodów na wniosek dowolnego członka

   Bractwa w formie Uchwały podjętej na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym .

 

Rozdział  IV:

Władze Bractwa , tryb dokonywania ich wyboru i uzupełnienia składu , oraz ich

kompetencje .

 

§21

 

Władzami Bractwa są:

1.Walne Zebranie Członków Bractwa

2.Zarząd Bractwa

3.Komisja Rewizyjna

4.Sąd Honorowy

§22

 

1.Walne Zebranie Członków Bractwa jest najwyższą władzą Bractwa.

2.Walne Zebranie Członków Bractwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Bractwa zwołuje Zarząd Bractwa raz do

    roku w okresie do końca kwietnia.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Bractwa zwołuje Zarząd Bractwa :

   a)na mocy własnej uchwały

   b)na wniosek Komisji Rewizyjnej

   c)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Bractwa

   d)w celu uzupełnienia składu Zarządu Bractwa lub składu Komisji Rewizyjnej

       Bractwa w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

5.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Bractwa należy w szczególności:

   a)wprowadzanie i zatwierdzanie zmian w Statucie Bractwa

   b)ocena działalności Bractwa za okres od ostatniego Walnego Zebrania

       Członków Bractwa

   c)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Bractwa i

       Komisji Rewizyjnej

   d)udzieleni absolutorium Zarządowi Bractwa za poprzedni rok na wniosek

       Komisji Rewizyjnej

    e)uchwalenie i zatwierdzanie programów i planów działalności Bractwa

    f)wybór oraz uzupełnienie składu :

                    * Zarządu Bractwa

                    * Komisji Rewizyjnej

                    * Sądu Honorowego

   g)uchwalenie wysokości składki członkowskiej , na wniosek Zarządu Bractwa

    h)uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków Bractwa

    i)uchwalenie regulaminów prac:
        – Zarządu Bractwa
       – Komisji Rewizyjnej 
       – Sądu Honorowego

 

   j) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd , Komisję Rewizyjną ,

       Sąd Honorowy oraz członków Bractwa

   k) uzupełnianie składów :Zarządu , Komisji Rewizyjnej ,Sądu Honorowego

        poprzez wybór z pośród członków bractwa osób na brakujące funkcje w jego

        organach zwykłą większością głosów.

   l) podejmowanie uchwał o nabywaniu , zbywaniu lub obciążaniu majątku bractwa

       –jeżeli wartość czynności przekracza kwotę 10 000,00 (dziesięćtysięcy )złotych. 

   m)podejmowanie w tych sprawach uchwał

6.Oprócz spraw zastrzeżonych w § 32 Statutu uchwały  Walnego Zebrania

    Członków Bractwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co

    najmniej 1/2 członków Bractwa mających czynne i bierne prawo wyborcze z

    zastrzeżeniem sytuacji o której mowa w  § 22 ,ust. 8

7.Uchwały dotyczące zmian w Statucie Bractwa zapadają  większością 2/3 głosów .

8.W razie braku quorum Walne Zebranie Członków Bractwa odbywa się w drugim ,

    z góry ustalonym przez Zarząd Bractwa terminie.

   Uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na   liczbę

    obecnych członków mających czynne i bierne prawo wyborcze.

9.W sprawach osobowych Walne Zebranie Członków Bractwa podejmują uchwały

    w głosowaniu tajnym.

§ 23

1.Zarząd Bractwa kieruje działalnością Bractwa między Walnymi Zebraniami

   Członków Bractwa , reprezentuje Bractwo na zewnątrz oraz działa w jego imieniu.

2.Zarząd Bractwa działa wg regulaminu prac Zarządu , zatwierdzonego przez

   Walne Zebranie Członków Bractwa.

3.Kadencja Zarządu Bractwa trwa 4 lata.

4.Zarząd składa się z sześciu osób
     -Prezes Bractwa ( Prezes Zarządu )
     -Wiceprezes Bractwa ( Wiceprezes Zarządu )
     -Sekretarz Bractwa
     -Skarbnik Bractwa
     -Strzelmistrz Bractwa
     -Kwatermistrz Bractwa

5.Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków Bractwa wg

    następujących zasad:
    a)w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa Bractwa , z pośród

        członków bractwa obecnych na Walnym Zebraniu Członków Bractwa ,

        posiadających bierne i czynne prawo wyborcze,
    b)następnie dokonuje się wyboru pozostałych członków Zarządu zgłoszonych

        przez Prezesa Bractwa lub innych członków Bractwa,

6.Uchwały Zarządu Bractwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności

    co najmniej czterech członków Zarządu Bractwa , w przypadku równej ilości

    głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Bractwa , a w przypadku jego

    nieobecności decyduje głosi Wiceprezesa Bractwa.

§24

1.Do kompetencji Zarządu Bractwa należą :
    1/1.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Bractwa oraz

           zatwierdzonego programu działania Zarządu.
    1/2.Przygotowywanie:
        a) Planów działania , budżetu i bilansu Bractwa.
        b) Innych dokumentów w zakresie działalności Bractwa.
    1/3.Określenie zasad i zakresu współpracy Bractwa z innymi organizacjami ,

           stowarzyszeniami i osobami prawnymi.
    1/4.Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności

           gospodarczej Bractwa.
    1/5.Podejmowanie uchwał w sprawie:
       a) zwołania Walnego Zebrania Członków Bractwa
       b) podziału funduszy uzyskanych ze składek i darowizn na cel statutowe Bractwa
    1/6.Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Bractwa w sprawie:
       a)nadania godności Członka Honorowego Bractwa.
       b)wysokości i zasad opłacania składek członkowskich
    1/7.Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności programowej Bractwa.

2.Do obowiązków Zarządu Bractwa należy sporządzanie Sprawozdań:

    merytorycznego oraz finansowego z działalności pożytku publicznego Bractwa

    i po ich zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Bractwa podanie tych

    informacji do wiadomości organom nadzoru , wg odrębnych przepisów.

§25

Do wyłącznych kompetencji Zarządu Bractwa należą:

1.Reprezentowanie Bractwa na zewnątrz i kierowania działalnością Bractwa w

   okresie między  Walnymi Zebraniami Bractwa zgodnie z wcześniej podjętymi

   uchwałami Walnego Zebrania Członków Bractwa.

2.Realizowanie celów Stowarzyszenia .

3.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Bractwa.

4.Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

5.Sporządzanie i realizowanie planu prac Zarządu oraz Bractwa.

6.Określenie zasad:
   2/1.Wykorzystania i podziału środków finansowych Bractwa
   2/2.Umarzania należności oraz stosowania ulg w ich spłacie.
   2/3.Odpłatności za usługi świadczone przez Bractwo

§26

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 4 razy w roku i jest zwoływane

przez prezesa lub wiceprezesa .

§27

Komisja Rewizyjna Bractwa:

1.Komisja Rewizyjna Bractwa składa się z 3 osób;
   1/1.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
   1/2.Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
   1/3.Sekretarz Komisji Rewizyjnej

2.Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu Bractwa i nie podlegającym mu w

   zakresie kontroli wewnętrznej lub nadzoru organem nadzorującym działalność

   statutową Bractwa i Zarządu Bractwa.

3.Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród siebie wybierają Przewodniczącego

    Komisji Rewizyjnej ,który zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej i kieruje

    jej pracami. 

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu

   Bractwa , ani pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa ,

   powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia.

6.Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona

   do:
   6/1.Żądania od Zarządu Bractwa przedstawienia wszelkich dokumentów

          dotyczących działalności Bractwa.
   6/2.Żądania od członków Zarządu Bractwa złożenia pisemnych lub ustnych

           wyjaśnień.

7.Komisja Rewizyjna obraduje w pełnym składzie .

8.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów .

§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.Kontrolowanie i ocena:
   a)działalności gospodarczej i finansowej Bractwa.
   b)przestrzegania zasad legalności oraz celowości i oszczędnego gospodarowania

       funduszami i  majątkiem Bractwa,
   c)prawidłowości i terminowości opłacania składek członkowskich,

2.Przedstawiania Zarządowi Bractwa uwag i wniosków z dokonanej kontroli.

3.Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Bractwa.

4.Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Bractwa o udzielenie absolutorium

    Zarządowi Bractwa.

§29

1.Sąd Honorowy jest organem odwoławczym Bractwa w sprawie zastosowanych

   wobec członków Bractwa kar , a także jest organem rozstrzygającym w sprawach

   wszelkich sporów pomiędzy członkamiBractwa oraz pomiędzy członkami Bractwa ,

   a organami Bractwa.

2.Kadencja Sądu Honorowego trwa 4 lata.

3.Decyzje Sądu Honorowego , podejmowane w formie jednomyślnych Uchwał

   są ostateczne.

4.Sąd Honorowy podejmuje decyzje w pełnym składzie. Jeżeli w trakcie trwania

    kadencji Sądu Honorowego wygaśnie mandat członka , Sąd Honorowy

    podejmuje uchwałę warunkową w niepełnym składzie.

   Uchwała warunkowa musi zostać potwierdzona przez Sąd Honorowy w pełnym

   składzie , po uzupełnieniu składu Sądu Honorowego przez najbliższe Walne

   Zebranie Członków Bractwa.

5.Sąd Honorowy składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie

   Członków Bractwa .

6.Członkowie Sądu Honorowego wybierają z pośród siebie  Przewodniczącego

    Sądu Honorowego , który zwołuje posiedzenia Sądu Honorowego i kieruje

    jego pracami.

7.Członkowie Sądu Honorowego nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu

   Bractwa lub Komisji Rewizyjnej.

8.Członkowie Bractwa oraz organy Bractwa , których sprawa ma być rozpatrywana

    przez Sąd Honorowy mają prawo złożyć , osobiście lub na piśmie wyjaśnienia do

   Sądu Honorowego.

Rozdział V:

Sposób reprezentowania Bractwa .

 Majątek Bractwa.

§30

1.Do reprezentowania Bractwa na zewnątrz upoważniony jest cały Zarząd Bractwa .

2.Oświadczenie woli , zwieranie umów i zaciąganie zobowiązań  w imieniu Bractwa

    składają :

   Prezes Bractwa ,Wiceprezes Bractwa albo Sekretarz Bractwa lub inny członek

   Zarządu Bractwa , zawsze w dwie osoby z których jedną musi być Prezes Bractwa

   lub Wiceprezes Bractwa.  

3.Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.

4.Zarząd w swojej działalności kieruje się Statutem Bractwa oraz regulaminami

   wewnętrznymi zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków Bractwa.

5.Zarząd Bractwa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.         

   W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa , a podczas jego

   nieobecności Wiceprezesa .

6.Uchwały podjęte przez Zarząd Bractwa są wiążące dla stowarzyszenia.

§31

1.Majątek Bractwa może się składać z majątku ruchomego , nieruchomości ,

   spraw majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2.Bractwo uzyskuje środki finansowe z :
    a) składek członkowskich i wpisowego,
        

    b) darowizn i zapisów,

    c) dotacji i subwencji,

   d)działalności gospodarczej,

   e) działalności odpłatnej pożytku publicznego,

    f) zleceń realizacji zadań publicznych,

   g) oprocentowania rachunków bankowych ,


  h) wpływy z działalności statutowej

3.Uchwałę o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej podejmuje

   Walne Zebranie Członków Bractwa zwykłą większością głosów.

4.Uchwała o rozpoczęciu działalności gospodarczej określi szczegółowy przedmiot

   działalności , zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej , kompetencje

   osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności gospodarczej.

5.Cały dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na

   działalność statutową Bractwa.

6.Cały dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz uzyskany w ramach

    prowadzonej działalności pożytku publicznego może być  przeznaczony wyłącznie

    na cele statutowe działalności pożytku publicznego.

7.Zabrania się :
   7/1.Udzielania pożyczek członkom Bractwa , członkom władz Bractwa i

          pracownikom oraz ich osobom bliskim w rozumieniu art.20 ,ust.7, pkt. a ,ustawy

         z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ,

         a także zabezpieczenia ich zobowiązań majątkiem Bractwa.
   7/2.Przekazywania majątku Bractwa na rzecz członków Bractwa , członków władz

          Bractwa i pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku

          do osób trzecich ,w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub

          na preferencyjnych warunkach.
   7/3.Wykorzystywania majątku Bractwa na rzecz członków Bractw, członków władz

          Bractwa i pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w

          stosunku do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio

          ze statutowego celu Bractwa.
   7/4.Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których

          uczestniczą członkowie Bractwa , członkowie władz Bractwa lub pracownicy i

          ich osoby bliskie.

Rozdział  VI:

Rozwiązanie się Bractwa.

§32

1.Uchwałę o rozwiązaniu się Bractwa podejmuje Walne Zebranie Członków Bractwa.

2.Uchwała zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby

    członków Bractwa mających czynne i bierne prawo wyborcze.

§33

1.Uchwała o rozwiązaniu się Bractwa wyznaczy likwidatora Bractwa.

2.Uchwała o rozwiązaniu się Bractwa określi cel , na jaki zostanie przekazany

   majątek Bractwa po likwidacji Bractwa.

3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy

   Prawa o Stowarzyszeniach.